0
اصل بودن سکه مظفرالدین شاه
باعرض سلام
این سکه مظفرالدین شاه اصله اگر هست چه قیمتی داره