0
سكه ٢ كوپك شوروي
باسلام
سكه ٢ كوپك شوروي چقدر مي ارزه؟ آیا اصالت داره؟
با تشكر