0
سکه های ١ سنت امريكا
باسلام
تعداد ٦ عدد ١ سنت امريكا دارم كه مربوط به سال هاي ١٩٩٨ ، ١٩٨٢ ، ٢٠٠٢ ، ١٩٨١ ، و ١٩٧٧ هستند. ارزش آنها چقدر است؟
باتشکر