0
تعیین اصالت و دوره سکه
آیا این سکه اصالت دارد و مال چه دوره ای است؟
کمیاب است؟