0
پنجهزار دینار مظفرالدین شاه
آیا این سکه پنجهزار دینار مظفرالدین شاه اصل است و ارزشش چقدر است؟