0
سکه مسی قدیمی
باسلام
ببخشید من یک سکه مسی دارن معلوم نیست مال کیه اگه میشه اصالت و دوره اش را معلوم کنید
ممنون
این هم قسمت جلوس عکس
این هم جلو سکه است نوشته فلوس اگه دقت کنید ممنون
این هم آن طرف سکه که نوشته فلوس اگه دقت کنید ممنون
این سکه اصل هست یا نه اگه زود جواب دهید ممنون می شوم