1
سکه بلاروس
درود بر دوستان
سکه بلاروس فوق را نظر میخواستم درباره اصالت