0
سکه ۵ ریال حافظ
می خواستم ارزش پولی سکه حافظ رو بدونم و عذرخواهی بابت پرسش های مکرر