1
سکه های دوره محمدرضاشاه
باسلام
می خواستم ارزش پولی یک ریال ، دو ریال و پنج ریال دوره محمدرضاشاه رو بدونم