0
سکه دوران رضاشاه
ارزش یک ریال ودوریال دوره رضاشاه چه مقدارهست ارزش پولی
وعیارش روهم می خواستم بپرسم