1
سکه دوهزار دینار تصویری احمد شاه قاجار
می خواستم ارزش دو سکه دوهزار دینار تصویری دوره ی احمدشاه رو بدونم ارزش پولیش رو