0
شناسایی سکه مسی
باسلام
لطفا قیمت و قدمت این سکه ها و اصل یا تقلبی بودن آنها را بفرمائید.