0
نوع سکه ها و دوره انها
لطفاً نوع سکه موجود در تصویر را مشخص کنید
با سپاس از پاسخ شما.