1
مدال ثور رضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
تقاضای تعیین اصالت و قیمت مدال ثور رضاشاه پیوستی را دارم
سپاس