1
تشخیص سکه تقلبی پنجهزار دینار
با سلام .
اگر برای دوستان مشکلی نیست مقداری عکس بفرستین از سکه های تقلبی پنجهزار دینار دوره رضا شاه و دلیل تقلبی بودن آنها را نیز توضیح دهید.