0
سکه ارزش ۵۰ دینار ناصری
با عرض سلام
این سکه ۵۰ دینار از نظر کیفیت در چه سطح و ارزشی قرار دارد ؟
آیا سکه مذکور از نظر کمیت کمیاب است ؟