0
کیفیت و ارزش سکه ۵۰ دینار رضاشاه
باسلام
لطفا درمورد ارزش و کیفیت سکه ۵۰ دینار۱۳۱۶ رضاشاه راهنمایی فرمایید.