1
ارور نامعلوم سکه 1 ریال
میخواستم بدونم این سکه ارور داره با توجه به این که خریداری نشده و اینکه کیفیت سکه تقریبا بانکی میباشد؟
ممکن زیر دستگاه ضرب اینطوری شده باشه؟