0
ارزش سکه های 10 و 20 میل فلسطین
با توجه به این که این دو سکه کمیاب هستند و در بعضی سایت ها به تعداد ضرب کم اشاره کردند چقدر ارزش ریالی دارد؟