0
اصالت و دوره سکه چکشی اسلامی
باسلام
لطفا بفرمائید سکه چکشی مربوط به کدام دوره می باشد؟ آیا اصالت دارد؟