0
سکه چکشی دوره ساسانی
باسلام
لطفا بفرمائید سکه چکشی ساسانی مربوط به کدام پادشاه می باشد؟ آیا اصالت دارد؟