0
دوره سکه ساسانی
با سلام
این سکه ساسانی مربوط به کدام شاه ساسانی میباشد؟ آیا اصالت دارد؟