0
سکه مسی فرهاد پنجم و ملکه موزا
با سلام
سکه مسی فرهاد پنجم و تصویر ملکه موزا در پشت سکه دارای اصالت میباشد؟