0
سکه 5000 دینار 1306 رضاشاهی
با سلام لطفا دوستان
در خصوص ۱) اصالت ۲) درجه کیفیت و ۳) قیمت سکه 5000 دینار تصویری 1306 رضا شاه تصویر پیوست اظهار نظر بفرمایند.
شکل نگارش "آذر ۱۳۰۴" نسبت به نمونه‌های مرجع در همین سایت، باعث شک بنده در اصالت سکه شده است.