0
سکه دوهزار دینار احمدشاه
سلام
آیا سکه دوهزار دینار تصویری احمدشاه دارای اصالت می باشد ؟
آیا سکه درقسمت تاریخ دارای اروراست؟