0
5000دینار مولود همایونی مظفرالدینشاه
باسلام
لطفا استاید محترم درباره اصل یا جعل بودن سکه 5000دیناری پیوست راهنمایی بفرمایند
سپاس