سکه فلوس ۱۲۳۳ فتحعلی شاه
عرض خسته نباشید به اساتید بزرگوار
سکه قاجار،ضرب ۱۲۳۳ که متعلق به فتحعلی شاه قاجار میباشد،ضرب کدام شهر میباشد؟
برای قسمتی که سکه را پوشانده،چه ماده ای را با توجه به قدمت سکه،برای زدودن آن صلاح میدانید؟؟؟
خدا قوت