2
عیار نقره در سکه های پهلوی و قاجار چه هستند؟
با سلام .
سکه هایی مثل ۲۰۰۰ دینار رضا شاه و دیگر موارد که عیارشان نشان داده نشده در نقره فروشی ها با قیمت کدام عیار میفروشن و آیا مثل نیم ریالی و ۱ ریالی رضا شاه ۸۲۸ هستن