1
سکه اتریش 1885
درود
میخواستم کیفیت سکه اتریش 1885 رو بدانم