0
تشخیص نوع فلز
واژه حک‌شده 1P 50K روی شئ فلزی مربوط به چه فلزی میباشدوارزش آن چقدرمی‌باشد