0
اسکناس 50 ریال سد کوهرنگ
با خسته نباشید
با توجه به عکس اسکناس 50 ریال سد کوهرنگ ، آیا کادر دارای ارور است، اینگونه ارورها ارزش افزوده دارد؟