2
1236 یا 1326 مکرر 2 ؟
درود
ارور 1236 است یا 1326 مکرر 2 و یا هردو؟!
نظر دوستان
و همچنین قیمت تخمینی با شرایط موجود.
سپاس از دوستان
ارزش افزوده ای ایجاد می کند و یا فقط یک واریته معمول است؟