0
سکه 10 شاهی تاریخ نامشخص
سلام نتوانستم تایخ ۱۰ شاهی را بخوانم .آیا ۱۲۱۴ یا ۱۳۱۴ است ،لطفا کیفیت راهم ذکر نمایید