0
سکه ی هزار دینار احمدشاه
با درود فراوان
میخواستم اصالت و کیفیت سکه ی پیوست رو بدونم؟
با تشکر