3
تایید اصالت سکه چکشی
باسلام و عرض احترام
آیا سکه درتصویر اصالت دارد .