2
بج سینه آرم جمهوری اسلامی
بج سینه آرم جمهوری اسلامی که تصویرش در پیوست آمده
گرچه میدانم قیمت زیادی ندارد ولی لطف کنید قیمتگذاری کنید.