0
کارشناسی مدال 28 مرداد 1332 پهلوی دوم
درود
نظر اساتید در مورد اصالت و قیمت مدال 28 مرداد 1332 پهلوی دوم را می خواستم جویا بشم؟