1
سکه جلوس رضا شاه - ضرب دو
درود
این سکه ها چه نوع ضرب دوم در چه دوره ای ضرب شده اند جناب موسوی؟
فراوان اند یا تعدادشان کم است؟
عیان همان 900 است؟
این هم نوع احمدی و ضرب دو