0
سکه ده دینار ارور پولک
سلام
آیا این سه را چه ماندند ارور پولک شکستگی چی و قیمت آن راهم اعلام کنید.