3
درجه بندی کیفی مسکوکات
سلام آقای موسوی.
یک سؤال برایم پیش آمده است. در این سایت و ذیل بخش مربوط به درجه بندی کیفی مسکوکات، اشاره داشته اید که طبقه ی کیفی "تقریباً بانکی" شامل سه درجه ی AU50 ، AU55 و AU58 می شود. ولی بنده مسکوکاتی با درجه ی AU53 نیز دیده ام. آیا عدم ذکر این درجه در سایت سکه ها دلیل خاصی دارد؟