0
سکه ی 5000 دینار مظفرالدین شاه
آیا این سکه 5000 دینار مظفرالدین شاه اصل است ؟
در صورت اصل بودن این نوع کیفیت و قیمت آن چقدر است؟