0
سکه ی ۱۰ ریال نقره سال ۱۳۲۳
باسلام
کیفیت و قیمت سکه ی ۱۰ ریال نقره سال ۱۳۲۳ رو بیزحمت برایم شرح مینمایید