1
قیمت اسکناس ده ریال رضا شاه پهلوی
با سلام
قیمت این اسکناس با توجه به کیفیت اسکناس چقدر است؟