2
سکه 20 ریال نیکل 1364 صفر مبلغ مستطیل
با سلام و تشکر
آیا این یک واریته است؟ - در جداول وجود ندارد - یا ممکن است در اثر مکرر شدن، صفر مبلغ مستطیل شده باشد
با تشکر از اظهارنظر کنندگان محترم و بالاخص راهنمائی آقای منجزی، این سکه با توجه به شاخه زیتون آن نمی تواند صفر بزرگ بوده باشد و عرض و طول صفر این سکه هم از سکه صفر کوچک بیشتر است و اگر صفر مبلغ در اثر مکرر شدن به این شکل در نیامده باشد یک احتمال بعید هم با توجه به متعدد بودن این سکه مکرر اینکه شاید مکرر قالب اصلی بوده باشد. نکته دیگر اینکه بهتر بنظر می رسد در هنگام عرضه سکه ها مشخصات سکه - هرچند اغلب اوقات از تصاویر مشخص است - کامل تر ذکر و بالاخص واریته مشخص شود مثلا سکه مشابه که در ایران آنتیک عرضه شده تصریح نشده که مکرر کدام یک از سه واریته 20 ریالی 1364 است.