2
سکه 1 و 2 دیناری رضا شاه
باسلام
کیفیت و قیمت سکه های 1 و 2 دینار 1310 پیوستی را بیان کنید.
با تشکر