1
درج کیفیت و قیمت سکه 5ریال رضا شاه
با درود
درجه کیفیت و قیمت سکه 5 ریال 1311 رضا شاه ریالی پیوستی را بیان کنید.
باتشکر