3
سکه پنج هزار دینار - محمدعلی شاه تصویری
باسلام
لطفا اصالت و قیمت سکه پنج هزار دینار - محمدعلی شاه قاجار تصویری را بفرمائید.


ویرایش شده