2
5 ریال 1360 پولک نادرست
با سلام و تشکر آیا عکس این سکه موجود و قابل مشاهده هست؟ توضیح درباره نادرست بودن پولک نیز مفید خواهد بود.