0
سکه ربع پهلوی نقره
با درود
آیا سکه ربع پهلوی از جنس نقره در زمان پهلوی دوم ضرب شده یا فقط سکه پهلوی مختص طلا بوده؟