2
درج کیفیت و قیمت 10 دینار نیکل
درود
اساتید گرامی نظر خود را در مورد درجه کیفیت و قیمت سکه 10 دینار نیکل 1310 پیوست بیان کنید.
با تشکر